20 januari 2012

LO, TCO mot och SACO skeptiska till Europakten - Reinfeldt är för.I skrivande stund är vår statsminister Fredrik Reinfeldt nere i Bryssel och talar sig varm för att Sverige ska gå med i det som i folkmun kallas för Europakten.

Han har i stort sett hela den organiserade arbetsmarknaden mot sig i frågan.
LO, TCO och till viss del SACO.
LO har 1.500 000 medlemmar. TCO har ca 1 200 000 medlemmar och SACO har 600 000 medlemmar

LO:
– Det är direkt felaktigt (att vi får sitta med på Euroländernas möten). I det utkast som skickades ut i veckan så kommer alla icke- euroländer att behandlas på samma sätt, oavsett om man är med i pakten eller inte. De ska informeras inför och efter eurozonens toppmöten, säger han.

Johan Danielsson är dessutom tveksam till om det är möjligt att gå med i en pakt utan förpliktelser.

– Det står visserligen att länderna kan välja vissa delar som de kan omfattas av men det är ytterst oklart om det undantaget till exempel gäller den sista artikeln i del 6 i förslaget.

– Den handlar om att pakten inom fem år kan komma att bli en del av EU-rätten.
[...]
– Det finns ett grundfel. Det är en stark fokus på åtstramning, budgetdisciplin och sanktioner. Samtidigt finns en total ignorans mot att sådana åtgärder inte leder till en ökad tillväxt.


TCO genom deras utmärkta blogg Utredarna:
Sveriges finanspolitiska ramverk är mycket mer flexibelt-vilket är bra. Dels är målet inte grundlagsstadfäst utan fastställs genom ett enkelt riksdagsbeslut. Dels uttrycks överskottsmålet i som ett genomsnittligt överskott under en sjuårscykel dvs. en konjunkturcykel. Syftet med detta, vilket också uttrycks i årets budgetproposition, är att man inte skall behöva föra en sparpolitik när det är lågkonjunktur. De automatiska stabilisatorerna, dvs. arbetslösförsäkringen och andra delar i välfärdssystemet skall tillåtas verka för att skydda människors inkomster och upprätthålla en viss nivå på den ekonomiska aktiviteten, även utan särskilda politiska beslut om t.ex. utbildningssatsningar.

Paktens regler har också automatiska stabilisatorer, men åt andra hållet. Istället för att upprätthålla en viss ekonomisk aktivitet är målet att automatiskt skära ned ekonomin i händelse av en lågkonjunktur. Länder med relativt stora (positiva) stabilisatorer dvs. stora välfärdssystem kommer tvingas skära i välfärden.


SACO:
- Är man inte med i samtalen kan man inte påverka, därför är det dumt att avstå från början. Skulle sedan slutresultatet bli oacceptabelt får Sverige låta bli att skriva under då.

Därför anser Saco att det är bra att Sverige deltar i de fortsatta förhandlingarna om hur eurozonpakten ska utformas och där försvarar den nordiska modellen för lönebildning.


Riksdagens EU-upplysning:
Euroländerna skapar pakt som är öppen för alla
De 17 euroländerna kom överens om att skapa en finanspolitisk pakt – ett avtal - om närmare samarbete och ökad ekonomisk styrning. Övriga EU-länder kan ansluta sig till avtalet.

En kärnfråga handlade om hur euroländerna ska få stabila, offentliga finanser. I avtalet ingår att varje land ska införa en nationell finanspolitisk regel om att det årliga underskottet inte får överstiga 0,5 procent av BNP. Det land som bryter mot regeln ska straffas. EU-domstolen får kontrollera att länderna verkligen inför regeln i sin lagstiftning.

Det blir också hårdare krav på de länder som har för stora underskott. De ska i detalj redogöra för sina planerade åtgärder och få dem godkända av EU-kommissionen och ministerrådet.


det är sammanlagt knappt 3 000 000 löntagare och företagare som via sina medlemsförbund inte håller med vår statsminister om att vi ska gå med i Europakten. Tror ni att det kommer stoppa honom? Eller kommer han vara så arrogant att han struntar i det för att få fraternisera med den Euro-klubben?