28 juni 2011

Vad är en rimlig lön? Ny LO-rapport släpps idag.

I min hand har jag en färsk LO-rapport,
"Synen på löner och löneskillnader" som släpps idag tisdag. Den undersöker bland annat skillnaden mellan vad folk tycker är en rimlig lön och vad den faktiska lönen i tio olika yrken.

Undersökningen Röster om facket och jobbet bygger på ett stort antal intervjuer med löntagare i åldern 18-64 år. Såväl LO-medlemmar som TCO- och SACO-medlemmar är med i undersökningen liksom ej fackligt anslutna. Undersökningen har genomförts fem gånger tidigare åren 1988, 1993, 1998, 2002 och 2006. Även då i samarbete med Statistiska centralbyrån.

LO-bloggen skriver att rättvisepatoset fortfarande lever i Sverige.

Tre av fyra menar att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora. En ännu större majoritet, 83 procent, anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män.

Jag ska göra några nedslag i en av frågeställningarna. Frågan som ställdes var:

Den genomsnittliga lönen för en heltidsanställd i Sverige är cirka 28 000 kronor per månad, före skatt. Vad anser du vara en rimlig lön för följande yrken där alla förutsätts vara 40 år, heltidsarbetande på dagtid och arbetat minst 10 år i sitt yrke? Ange kronor per månad före skatt. Du ska alltså ange vad du själv tycker är rimligt, det spelar ingen roll vad de egentligen tjänar.

Här är resultatet uppdelat på svar från medlemmar i LO, TCO och SACO samt ej fackligt anslutna


Här kan vi se att de med arbetaryrken värderar sina egna yrken lite högre än de akademiska, och motsvarande gäller för akademikerna. Men det intressanta i detta är att det är de ej fackligt anslutna som anser att löneskillnaderna mellan yrken ska vara som minst.


En samlad bild över genomsnittet på rimlig och faktisk lön ser ut så här:För yrket försäljningschef skiljer det 18 900 mellan faktisk lön och vad som anses rimligt. Räknat i procent innebär det att den faktiska lönen för försäljningschefer är 53 procent högre än vad löntagarna i genomsnitt anser vara en rimlig lön. Vårdbiträdet har 3 600 kronor mindre än vad intervjupersonerna tycker är rimligt.

Men när vi tar med VD i bilden så går vi från verklighet till fantasi.

De flesta tycker att en VD för ett större bolag rimligtvis ska tjäna 4-5 gånger mer än en kassörska eller industriarbetare. Det vill säga ca 100 000 kr i månaden. I verkligheten tjänar VD:n ca 40 gånger mer än de andra. För att vara exakt 969 000 kr i månaden.

Andra frågor som undersöks i rapporten är:
  • Synen på löneskillnader mellan olika yrken
  • Synen på löneskillnader mellan kvinnor och män
  • Stödja låginkomsttagare eller egna gruppen
Hela rapporten finns här»

Mer om detta: