11 februari 2012

Europafacket fick EU-kommissionen att backa om försämrad strejkrättEuropaportalen rapporterar att EU-kommissionen tagit tillbaka sitt förslag till förändring av EUs utstationeringsdirektiv, det direktiv som reglerar vilka avtal och rättigheter som ska gälla när arbetare från ett EU-land arbetar i ett annat. Direktivet blev mycket uppmärksammat efter EU-domstolens fackföreningsfientliga utslag i Laval-målet 2007. I år skulle kommissionen ha levererat en översyn av direktivet men har nu backat från det nuvarande förslaget. Sannolikt, enligt inofficiella källor, efter ett möte mellan representanter för Europafacket (ETUC) och representanter för det danska ordförandeskapet, planen är nu att återkomma med ett nytt förslag i månadsskiftet februari/mars. Det aktuella förslaget innehöll långtgående inskränkningar av strejkrätten.
- Det föreslogs i utkastet bland annat en proportionalitetsprincip vid varje enskild konflikt, något som är helt oacceptabelt, säger Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist.

Tidigare domar som prövat hur utstationeringsdirektivet ska tolkas har gett enskilda domare möjlighet att avgöra när stridsåtgärder är lämpliga, något som kritiserats av FN´s organ för arbetsfrågor ILO.

Kort sagt kan man säga att motståndaren i en konflikt får bestämma vilka vapen du ska använda. Eftersom en strejk innebär hot om att åsamka ekonomisk skada för att tvinga arbetsgivaren till förhandlingsbordet så kommer varje arbetsgivare anse att alla strejker är oproportioneliga. Kurt Junesjö fördjupar.
Proportionalitetsprincipen innebär att arbetsgivaren även under kollektivavtalslöst tillstånd alltid kan vända sig till domstol och begära att den stoppar strejken. Det gör man genom att påstå att den stridsåtgärd som facket vidtar inte står i någon rimlig proportion till vad facket vill uppnå.
[...]
en sådan här typ av regel som ger domstolarna frihet att efter eget omdöme bedöma om en stridsåtgärd är lämplig eller inte, frångår man den princip som har gällt på svensk arbetsmarknad nästan under hela 1900-talet, att det är parterna som har ansvar för att man hanterar arbetsmarknadsfrågor på ett ansvarsfullt sätt.


Läs mer om begränsad strejkrätt i Frankrike i ett av våra tidigare inlägg.