28 januari 2011

Arbetsrätts-experter läxar upp EU-domstolen

Vid ett fall liknande det Svenska Laval-målet dömde återigen EU-domstolen till företagets fördel. Dett fall granskas nu av några av världens mest respekterade professorer i Arbetsrätt.

Enligt arbetsrättsexperterna har EG-domstolens ledamöter tolkat utstationeringsdirektivet för snävt och inte tagit hänsyn till att direktivet medger att krav kan uppställas. I motsats till Laval-fallet rådde det heller inget tvivel om vad som skulle betalas ut i lön. Men framför allt har hänsyn inte tagits till ILO:s konvention nummer 94.


Dom anser dessutom att domstolen inte tar hänsyn till ickediskrimineringskyddet som är starkt i EUs lagstiftning.

Arbetsrättsexperterna framhåller också att i både ILO:s och EU:s stadga om grundläggande rättigheter är principen om icke-diskriminering avgörande. I både ILO:s och EU:s stadga om grundläggande rättigheter understryks rätten att ingå kollektivavtal och att detta sker utifrån nationell lag eller praxis. Samtidigt är principen om att motverka social dumpning vid offentliga uppdrag ingen nytt, utan helt avgörande för att ILO-konventionen kom till stånd 1949. Därför borde EG-domstolen ha beaktat ILO-konventionen vid sitt domslut, anser de tre rättsexperterna.


Läs hela artikeln från Fackliga Brysselkontoret här

Tobias Holmberg