8 november 2011

Lagstiftning bereder väg för dåliga villkorKommunalarbetaren redogör idag för ett mörkt kapitel i svensk arbetsmarknadslagstiftning med ett lysande exempel. Det är Städföretaget Vega Städservice AB som vann en upphandling i Enskede-Årsta-Vantör gällande städning. Det vinnande slutanbudet var så lågt att företaget inte har råd att betala sina arbetare vettiga löner.
"Firman Vega Städ vann upphandlingen med ett timpris på 180 kronor för städning. Däri ligger alla kostnader – löner, maskiner och städmaterial.
Men det visade sig att lönerna hamnade under miniminivån i kollektivavtalet."
På företagets hemsida finns personalpolicyn. Där kan kan vi konstatera att företaget värdesätter lönsamhet högt.
"Vi skall inse vad det är som påverkar lönsamheten och varför Vega Städservice AB måste vara lönsamt."
Kommunal och städföretaget har träffats för att diskutera avtal. Enligt Kommunal har företaget inget intresse av ett sådant. Ett kollektivavtal kommer bland annat reglera det faktum att fyra av fackförbundets fem medlemmar på företaget ligger under avtalets minimilön. Nu har ärendet hänskjutits till förbundskontoret för att behandlas. Stridsåtgärder kan bli aktuella.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har debatterats flitigt såväl inne i riksdagen som utanför gällande frågan om kollektivavtalsenliga villkor och krav på kollektivavtal ska kunna krävas vid en offentlig upphandling. Det är en fråga som berör de flesta partiers ideologiska ståndpunkter i allas lika värde och allas likaberättigande på arbetsmarknaden och föga förvånande har Alliansen hittills behandlat ärendet med svalt intresse. I mars i år tröttnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på Alliansens passivitet och körde över Alliansen angående denna lag. De rödgröna slog fast att det ska vara möjligt att kräva kollektivavtalsenliga villkor under en offentlig upphandling. I utskottets ställningstagande menar man att regeringen har skjutit ifrån sig frågan.

"Frågan om möjligheten att ställa krav på villkor i enlighet med svenska kollektivavtal vid all offentlig upphandling tas upp i motion A3 yrkande 4 (S, MP, V). Riksdagen tillkännagav våren 2006 för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera den ILO-konvention som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster (bet. 2005/06:AU3, rskr. 2005/06:174).

Regeringen har inte återkommit till riksdagen i frågan"

Man instämmer också med motionärerna
"om att upphandlingsprocesserna måste förbättras så att personalen när upphandling sker i offentlig verksamhet inte får betala pressade kontrakt med sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling bör ändras så att arbetsmiljöhänsyn kan tas och så att krav på villkor i enlighet med svenska kollektivavtal kan ställas vid all offentlig upphandling"
Fackföreningsrörelsen välkomnar givetvis ovan nämnda lagändring.

Kurt Junesjö skrev 2000 om LOU i sin bok "Offentlig upphandling - effektivisering eller social dumping? och värt också att notera för den intresserade är att Dagens samhälle har räknat ut värdet på den offentliga sektorn.
För första gången vet vi hur mycket offentlig sektor köper från näringslivet. Det är varor och tjänster för 820 miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar en fjärdedel av BNP. Det visar en kartläggning av den offentliga marknaden som Dagens Samhälle gjort. Inköpen skapar vinster i företagen på 75-85 miljarder.
Urban Bäckström på Svenskt Näringsliv hoppas på mer
Men jag hoppas också att vi om ett par-tre år ser än högre siffror för de offentliga inköpen. Det finns mängder av företag som vill vara med och konkurrera och ge skattebetalarna mer värde för pengarna.
Inte att undra på att företagen gärna konkurrerar med svältanbud för att bärga upphandlingarna. Men kvalitet för medborgare och anställda... knappast. På Vega Städservice AB, däremot, jublar man säkert åt sitt nya kontrakt. Det är ett bra kontrakt för företaget. Arbetarna betalar nämligen egentligen för hela kalaset, med sin i princip obetalda arbetskraft.