17 januari 2011

There is something rotten in MTR

Strejk för arbetsmiljö och säkerhet hotar i tunnelbanan efter strandade
förhandlingar

Efter strandade förhandlingar kommer syndikalisterna i tunnelbanan varsla
om strejk för bättre arbetsmiljö, säkerhet och service i tunnelbanan.


MTR är det företag som på uppdrag av SL ska sköta driften av tunnelbanan.

De har sedan starten visat sig ha en avog inställning till de fackliga motparterna. Framförallt SEKO och SAC-DSTS (Syndikalistiska Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar)

Men nu är måttet rågat enligt DSTS. Den 10e januari hade DSTS och MTR ett möte.
"SAC-DSTS hade den 10 januari förhandling med MTR angående vår oacceptabla arbetsmiljö. MTR erkände att omorganisationen varit ett misslyckande och vi diskuterade underbemanningen. Efter att vi informerat om vårt beslut att varsla om stridsåtgärder bad de oss att skjuta på varslet och ge dem ett dygn på sig att återkomma. Det gjorde vi.

Vi blev lovade ett seriöst svar med riktlinjer för ett möjligt åtgärdsprogram från MTRs sida. Vi fick istället ett arrogant, oseriöst brev som uppvisar alla drag av MTRs inofficiella policy gentemot fackföreningar. Svaret är inte ens ett skambud, det är ingetbud alls!"
Några av bristerna i organisationen är t e x
  • Sedan MTR tog över har spärrexpeditörer tvingats att anpassa sina naturliga behov efter schemalagda pauser... Spärrexpeditörer tvingas vänta upp till två och en halv timme innan de får möjlighet att besöka toaletten... Behöver man besöka toaletten under arbetstid måste man ringa efter en avlösare. Problemet är att dessa avlösare, om man överhuvudtaget får tag på någon, kan dröja väldigt lång tid (flera timmar). Vid nödfall måste man rapportera sitt toalettbesök till chefen och lämna in en förnedrande trafikhändelserapport. Därefter riskerar man att bli uppkallad till chefen för samtal. Många spärrexpeditörer väljer idag att hålla sig.
  • Vid trafikhändelse eller då avlösning inte sker ska förare ha möjlighet att utföra sin skyldighet till övertidsarbete utan att arbetet överstiger fem timmar utan rast eller slut för dagen. Det säger sig självt att en förare som kört utan rast i över fem timmar inte kan förväntas hålla den vakenhet och reaktionsförmåga som krävs för att utföra det säkerhetsarbete det innebär att köra tunnelbanetåg.
I samma veva som dessa förhandlingar pågått har MTR också haft kontakt med SEKO och meddelat att beroende på en stängning för underhåll av Hagsätragrenen kommer det uppstå övertalighet.
"Enligt MTR blir konsekvenserna att MTR kommer att ha en övertalighet (överskott) på cirka 100 anställda (hela företaget, inte bara stationspersonal) som de inte vet vad de ska göra med under denna period. MTR menar att man inte har råd att betala för att ha 100 anställda som i MTR:s mening inte har några arbetsuppgifter."
MTR erkänner alltså underbemanning vid sittande förhandling med DSTS och påstår samtidigt till SEKO att man i mars står med övertalig personal.
"Det är också uppenbart att MTR inte drar sig för att säga en sak till en facklig organisation för att till en annan påstå något helt annat. Inför DSTS erkände MTR den underbemanning och resursbrist som är roten till många av de problem vi ser i företaget. Till SEKO säger de istället att det inom en snar framtid kommer råda övertalighet inom företaget. Det minsta man kan begära av ett seriöst företag är att de håller sig till en version av sanningen gentemot sina anställda och sina fackliga motparter."
MTR har ännu inte kommit med något svar på det åtgärdsprogram som DSTS föreslagit. Trots att de lovade återkomma efter ett dygn. Det har nu gått en vecka och DSTS kommer nu på måndag varsla om strejk.
"Vi önskar en lösning förhandlingsvägen för att undvika strejk i tunnelbanan. Vi kommer även i fortsättningen stå till MTRs förfogande, i den händelse de väljer att återuppta förhandlingarna.”
"Vi ser det som mycket olyckligt att något konkret förslag för oss att ta ställning till ännu ej kommit oss tillhanda inom den överenskomna tidsramen (senast 11/1 2011). Den enda slutsatsen vi kan dra av detta är att MTR nu ensidigt väljer att lämna de påbörjade förhandlingarna. Vi önskar en lösning förhandlingsvägen för att undvika stridsåtgärder i tunnelbanan. Vi kommer i fortsättningen stå till MTRs förfogande, i den händelse ni väljer att återuppta förhandlingarna."
"Vårt tidigare beslut om vidtagande av strejk kvarstår och ett varsel om sådana kommer således att komma MTRS tillhanda på måndag den 17/1."
Så om ni nu de närmsta dagarna skulle råka ut för förseningar i t-banan. Skyll inte på personalen. "Idag levererar MTR mycket av vad man lovat SL, dock på bekostnad av personalen."
"MTRS omorganisationer har i praktiken inneburit en rejäl bantningskur för hela verksamheten – hos personalen, arbetsledningen och trafikledningen. Detta får enorma konsekvenser för personalens arbetsmiljö och tunnelbanans säkerhet och service."