26 oktober 2010

Instruktionsbok till hur man river ner fackliga värn del 3 – Ibland är det inte EU:s fel, snarare tvärtom!

I de fackliga medlemsutbildningarna får deltagarna lära sig något som kallas för de fem värnen mot marknadskrafterna:

Värn 1. Full sysselsättning
Värn 2. Aktiv arbetsmarknadspolitik
Värn 3. Hög arbetslöshetskassa
Värn 4. Ett starkt anställningsskydd
Värn 5. Rikstäckande kollektivavtal

Dessa värn är till för att löntagarna skall kunna hålla samman och inte tvingas bryta det fackliga löftet.

Detta inlägg handlar just om regeringens angrepp på värn 4.

Arbetarrörelsens tankesmedja släppte en rapport i måndags. Den berättar om flera sätt som de alliansregeringen saboterar anställningstryggheten. Här är en aspekt.

På svenska arbetsmarknaden är tills vidare-anställning huvudregeln.
Tidsbegränsade anställningar regleras i LAS – Lagen om Anställningsskydd.
5§ Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren
antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än
två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställning
en till en tillsvidareanställning.
6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden
är högst sex månader.
Även på EU-nivå har man tagit ett direktiv som ska förhindra missbruk av
Bestämmelser för att förhindra missbruk (klausul 5)

1. För att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på
varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden,
så skall medlemsstaterna (… ) införa en eller fler av följande
åtgärder:
a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning.
b) Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på
varandra följande visstidsanställningar.
c) Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning
får förnyas.

Rådets Direktiv, 1999/70/EG
Det är ett ramavtal som ska täcka upp och vara så bred att alla Europas arbetsmarknadssystem kan använda sig av direktivet.
Ett av målen med direktivet är att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt eller
anställningsförhållanden.

Det här håller även Alliansen med om enligt deras skrift ”Trygga den svenska modellen”

Den svenska modellen ska utgöra grunden för Moderaternas arbetsmarknadspolitik.
(Moderaterna, ”Trygga den svenska modellen”, sid. 2)
Devisen för Alliansens löften och förslag har varit att man ska bevara det
starka anställningsskyddet och verka för att uppnå en balans mellan arbetstagarnas
behov av trygghet och arbetsgivarnas anspråk på flexibilitet.

Det är vad de hävdar, men vad har de faktiskt gjort?

Jo, man har lyckats med konststycket att göra förändringar så att inget av de tre kriterierna i Direktivet infrias. Därmed faller anställningsskyddet samman som ett korthus. AT förklarar:

Ett av målen med direktivet är att förhindra missbruk som uppstår vid
tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt eller
anställningsförhållanden.

Det är det kravet som de svenska LAS-reg -
lerna inte lever upp till. Eftersom det står i lagen att en företagare inte behöver ha några objektiva skäl för att förnya en visstidsanställning så är det ingen instans som kan ifrågasätta det. Ingen myndighet och inte facket heller.

När det inte finns säger EU-direktivet att det istället måste finnas till att börja med en tidsgräns för en period av visstidsanställning. Det finns. Vi går tillbaka till LAS-rutan.

Där står:

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren
antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än
två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställning
en till en tillsvidareanställning.

Det betyder att ingen period av förlängning med samma anställningsform får överstiga 2 år. Då måste arbetsgivaren tillsvidare-anställa personen. Det som kallas att bli in-lasad.

Den vakne upptäcker dock en till lucka som måste täckas. Det står ju ingenting där om att man är anställd 23 månader som allmän visstidsanställd och sedan får du ta en paus en månad och så får du en ny anställning, nu som vikarie… i 23 månader. Det finns ingen numera ingen regel i LAS som hindrar att det här kan fortsätta under obegränsad tid. En miss av regeringen?

Nej, de var fullt medvetna om detta.

Enligt regeringens bedömning bör kombinationen säsongsanställning och allmän visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare bli relativt ovanlig. Det finns därför enligt regeringens mening i nuläget inte skäl att införa någon yttersta gräns för hur länge en arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd.

(Proposition 2006/07:111, s. 32.)

Fredrik (UPA) Reinfeldt hävdar å ena sidan (i P1) att den här effekten är oönskad. I nästa mening säger han först att det inte är hans och politikens ansvar att rätta till det här och i nästa andetag att han ämnar att försvara den här förändringen i EU.

Lite förvirrande blir det. Ska vi ta det en gång till.

Alliansen har förändrat LAS genom politiska beslut så att den inte längre svarar upp mot EU-rättens visstidsdirektiv. Det här skapar oönskade effekter som Reinfeldt inte vill ta ansvar för att förändra. Han vill istället försvara dessa brott mot EU-rättens direktiv och gör det tydligen framgångsrikt genom lobbyism tillsammans med liknande kålsupare i nya Thatcherlandet Storbritannien.

Samtidigt hävdar alltså Alliansregeringen att de vill värna den svenska modellen och en stark anställningstrygghet(!)

Tycker ni att det går ihop?