6 mars 2012

Medlingsinsitutet - från samhällsansvarig myndighet till företagarnas servicecentralI en artikel i LO-tidningen frågar sig Eva-Lena Jansson (S) om medlingsinsitutet med sitt nuvarande uppdrag motarbetar jämställda löner på arbetsmarknaden. (Dess generaldirektör Claes Stråth på bilden)

Hon påpekar i artikeln att myndighetens regleringsbrev tyder på det. När vi läste detta så gick vi på löntagarbloggen in och läste regleringsbreven lite noggrannare. Sedan den moderatstyrda alliansregeringen tog över har värre förändringar än så införts. Här är vad vi fann i kronologisk ordning:


Regleringsbrev för budgetår 2007 (innan Alliansen hunnit ändra något i regeringsställning) kunde man läsa dessa fraser.

Mål 1.1
Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

4 Uppdrag
Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.


Regleringsbrev för budgetår 2008

Under detta år tar man bort ovanstående skrivning om jämställdhetsperspektiv. Rättare sagt i regleringsbrevet finns inte ens rubriken ”uppdrag” med längre.

Regleringsbrev för budgetår 2009

Under det här året så ändras även målet. Nu finns ingen skrivning kvar om ”goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män." Här råder i och för sig jämställdhet. Varken kvinnor eller män ska ha goda arbetsvillkor eller utveckling i arbetet.
Eftersom alliansregeringen dessutom lade ner Arbetslivsinstitutet fortare än kvickt så kan man fråga sig hur högt de prioriterar den frågan.

Regleringsbrev för budgetår 2011

2011 har Medlingsinstitutet fått ett uppdrag igen. Nu lyder det:
Medlingsinstitutet ska informera företagare om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal.
Notera att det står företagare. Inte arbetsmarknadens parter.


Regleringsbrev för budgetår 2012
Det här informationsuppdraget till företagare förtydligas 2012

Medlingsinstitutet ska utöka informationen om arbetsrätt och kollektivavtal på den egna webbplatsen. Medlingsinstitutet ska också ta ett större ansvar för informationen om arbetsrätt och kollektivavtal i informationssystem som kommit till i samarbeten mellan andra myndigheter, främst avses webbplatsen (verksamt.se).


Går man in på verksamt.se så är det tydligt att det här inte är någon partsneutral information. Ett kort citat från bokstaven K som i Kollektivavtal.

När du har tecknat kollektivavtal eller hängavtal gäller det i praktiken för alla dina anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.Så under de här 5 åren har alltså medlingsinstitutet gått från att vara en statlig myndighet med ansvar bland annat för goda arbetsvillkor och jämställda löner till att vara en service- och informationscentral till företagare.
Starkt jobbat. Eller inte.