26 januari 2011

Tänk lite längre än till bemanningsbranschens profit på handel av människor

Jag blir återigen upprörd när jag en än gång läser propaganda från bemanningsbranschen om bemanningsdirektivet som EU vill införliva i Sverige. Detta för att förbättra villkoren för arbetstagarna i branschen. Jag blir ledsen när jag läser ensidiga syner på saken som tex Gabriella Sebart skriver i http://www.bemanningsforetagen.se/web/25_11_Bemanningsdirektivet_har_tva_syften.aspx:

"Bemanningsdirektivet måste införas på ett sätt så att det inte förstör den svenska modellen, säger Gabriella Sebardt. Skydd för bemanningsanställda finns redan i Sverige, direktivet är skrivet för att råda bot på problem som finns i många EU-länder men inte här."
Det är så märkligt att hävda att bara för att vi kommit långt i Sverige så ska vi helt plötsligt sluta bli ännu bättre. Det här direktivet är till för alla inom EU, vilket också inkluderar Sverige. Jag kommer själv från bemanningsbranschen där jag är fackligt engagerad inom SACO-förbunden på lokal nivå och nätverkar med andra lokala företrädare inom branschens största aktörer. Det jag vet inifrån branschen är att många brister redan nu på EU:s direktiv vad det gäller följande som går att läsa under Artikel 5:

KAPITEL II (EU:s Bemanningsdirektiv)

ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Artikel 5

Likabehandlingsprincipen

1. De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska, under den tid uppdraget i kundföretaget varar, minst vara de villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts direkt av företaget i fråga för att inneha samma tjänst.

För hela direktivet läs: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:01:SV:HTML

Jag kan med säkerhet svara inifrån branschen att det inte på långa vägar råder samma lönebild som inhyrd konsult från ett bemanningsföretag som det är om du arbetar som fast anställd hos företaget där du är uthyrd. Ta bara det faktum att det inte är fast månadslön som gäller för bemanningsanställda. Du får inte betalt för röda dagar som du får om du har en fast anställning. Med andra ord så hamnar vi bemanningsanställda med lägre lön alla de månader då det är många helgdagar, då vi kontorsanställda konsulter inte får arbeta. Det visar sig i lönekuvertet när månaden är slut vill jag lova. Jag kan ta ett exempel: Juni månad har i år 18 arbetsdagar 18h x 8h (en arbetsdag) = 144 h. Detta innebär att en månad som juni får vi i branschen alltså inte lön för mer än så. Detta samtidigt som de som har fast lön är garanterade samma inkomst varje månad. Vi går efter en modell där vi har en fast lön för de första 133h/månad och sedan får vi en annan typ av timlön för alla timmar vi jobbar därutöver. För att uppnå fullvärdig månadslön ska man arbeta 167h/månad.

För att läsa kollektivavtalet i sin helhet klicka här: http://www.bemanningsforetagen.se/web/Kollektivavtal.aspx#2

Som Bäckström uttrycker det i följande artikel om samma sak: http://www.bemanningsforetagen.se/web/Bemanningsdirektivet_-_en_odesfraga_for_den_svenska_modellen.aspx

Ett exempel:

Hot mot den svenska modellen

"Oförändrat innebär direktivet ett kraftigt avsteg från den svenska modellen. I Sverige bestäms lön och anställningsvillkor genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Direktivets huvudregel innebär däremot att den lön och de anställningsvillkor som ska gälla för den uthyrda arbetstagaren beslutas i lag och indirekt av någon annan – helt utan medverkan från representanter för vare sig arbetstagaren eller för bemanningsföretaget. Risken är alltså stor att själva kärnan i den svenska modellen lagstiftas bort." (Henrik Bäckström)

Den svenska modellen går ut på att vi kollektivavtalar i de frågor som är dispositiva. Dock finns det vissa saker som återkommer där man har satt en standard för vad som bör vara lägstanivån på arbetsmarknaden. Där man tex har avtalat om rätt till minst 25 dagars semester, föräldraledighet, provanställning som får uppgå till högst 6 månader. Alla krav som jag hoppas de flesta kan anse som rimliga på arbetsmarknaden. Så om Henrik Bäckström tycker att det är en för låg lägstanivå för arbetstagarna att ha rätt till lika lön för lika arbete då vet jag inte vem som är det största hotet mot den svenska modellen - EU-direktivet eller Henrik Bäckströms ovilja att ge bemanningsanställda samma villkor som de som är fastanställda på det kundföretag man blir uthyrd till?

Caroline Lindeberg, inifrån branschen